Dyddiadur 2010

2010 Diary

 

Dyma ddyddiadur o'r gweithgareddau ym mhysgodfeydd Llŷn yn ystod 2010.

Here is a diary of activities in the fisheries of Llŷn during 2010.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy / Click on photos to enlarge.

 

Ionawr

1af - Diwrnod braf ond oer yn y bore cyn bwrw eira yn ystod y prynhawn.

Carreg-y-Defaid, 2-1-10

7ed - Parhau mae'r rhew a'r eira. Roedd rhew i'w weld yn harbwr Pwllheli.

Rhew / Ice, Pwllheli

8ed - Gwelwyd 20 sglefren fr (Rhizostoma octopus) wedi rhewi ar y traeth rhwng Abersoch a Llanbedrog.

10ed - Gwelwyd 51 sglefren fr (Rhizostoma octopus) wedi rhewi ar y traeth rhwng Abersoch a Llanbedrog.

22ain - Gwelwyd bysgodyn clicied (Balistes carolinensis)  wedi ei olchi ar y lan ar draeth Porth Neigwl.

30ain - Parhau mae'r rhwydo ar draethau Llŷn.

Ynysoedd Gwylanod, Aberdaron

O/From Mynydd Tir y Cwmwd,

Carreg-y-Defaid, 1-1-10

Ynysoedd Tudwal a Thrwyn Cilan,

1-1-10

Ynysoedd Tudwal a Thrwyn Cilan,

2-1-10

Pysgodyn clicied / Trigger fish / Balistes carolinensis

Rhwyd draeth - Aberdaron - Beach net

January

1st - A sunny but cold morning with snow showers during the afternoon.

Y Ddelw / Statue, 2-1-10

7th - The ice and snow continues. Ice could be seen in Pwllheli Harbour.

(Rhizostoma octopus)

8th - One of the 20 frozen jellyfish (Rhizostoma octopus) seen on the beach between Abersoch and Llanbedrog.

10th - 51 frozen jellyfish (Rhizostoma octopus) were seen on the beach between Abersoch and Llanbedrog.

22nd - A trigger fish (Balistes carolinensis) was seen washed up on the beach at Hell's Mouth.

30th - Beach netting continues on the beaches of Llŷn.

Bae - Aberdaron - Bay

Chwefror

Bu tirlithriad yng nghefn y cytiau ar draeth Nefyn. Digwyddir tirlithriadau yn aml ar arfordir Llŷn yn ystod y gaeaf wrth i ddŵr o'r tir lifo rhwng y creigiau a'r clai a'r mwd sydd yn eu gorchuddio neu rhwg dau wahanol glai.

Parhau yn oer mae'r tywydd ac mae'r tir yn llwm.

 

 

Tirlithriad - Nefyn - Landslide

Ci mr mawr / Greater spotted dogfish

February

A landslide occurred behind the huts on the beach at Nefyn. Landslides are common on the coast of Llŷn during the winter as water off the land runs between the rocks and the mud and clay that cover them or between different types of clay.

The cold weather continues and the land is bare with no vegetation growth.

 

Mawrth

17eg - Cyfanswm o 121 sglefren fr casgen (Rhizostoma octopus) wedi eu golchi i'r lan ar draeth Llanbedrog.

30ain - Llanw uchel a glaw trwm drwy'r nos wedi codi lefel y dŵr yn harbwr Abersoch.

31ain - Hanner nos heno daeth diwedd ar gyfundrefn rheoli pysgodfeydd Cymru wedi 110 o flynyddoedd. Diddymid Pwyllgor Pysgodfeydd Mr Gogledd Cymru a Gogledd Lloegr.

 

Elyrch / Swans, Foxhole, Llanbedrog

(Rhizostoma octopus)

 

Llanw uchel - Abersoch - Spring tide

 

March

17th - A total of 121 barrel jellyfish (Rhizostoma octopus) were seen washed up on the shore at Llanbedrog.

30th - The spring tide and heavy rain the previous night raised the water level in the harbour at Abersoch.

31st - As of midnight tonight the regime that managed the fisheries of Wales for 120 years came to an end with the dissolution of the North Western & North Wales Sea Fisheries Committee.

Ebrill

9rd - Wennoliaid tywod wedi cyrraedd Dinas Dinlle.

 

            

Llysywen fr / Conger eel / Conger conger

 

April

9th - Sand martins have arrived at Dinas Dinlle.

Mai

3ydd - Eira ar Yr Wyddfa y bore yma. Mae "Princess Matilda" bad yr actor Timothy Spall, ym Mhwllheli yn aros i'r tywydd wella cyn bwrw ymlaen 'r daith o amgylch Prydain. Gwelais y wennoliaid cyntaf elenni ger Trefor.

Princess Matilda

May

3rd - Snow on Snowdon this morning. "Princess Matilda," the actor Timothy Spall's barge is in Pwllheli waiting for the weather to improve before continuing with the circumnavigation of Britain. Saw this year's first swallows near Trefor.

 

Mehefin

Geifr mynydd - Trefor - mountain goats

15ed - Gwelais y sglefren fr (Cyanea capillata) hon ar y traeth ym Mrynsiencyn, Ynys Mn. Mae ganddo bigiad drwg iawn.

Gafr fynydd, Trwyn Trefor

Lion's mane jellyfish (Cyanea capillata)

June

Geifr mynydd - Trefor - mountain goats

15th - Saw this lion's mane jellyfish (Cyanea capillata) on the shore at Brynsiencyn, Anglesey. It has a severe sting.

Gorffennaf

Eurofighter Typhoon - Carreg-y-Defaid a Phwllheli

2ail - Dechrau gwyl Wakestock. Hedfanodd yr awyren hon dros Benrhos.

5ed - Tua 50 sglefren fr (Cyanea capillata) wedi dod i'r lan ym Meaumaris.

12ed - "Morning Cloud II," cwch hwyliau y cyn brifwenidog, Edward Heath yn cael ei thwyo gan fad achub Pwllheli wedi iddi ddechrau gollwng oddi ar Ynysoedd Tudwal. Ennillodd yr Admiralty Cup yn 1971.

Rs Honda

16eg - Wedi chwythu'n galed drwy'r nos, Force 10. Llawer o goed wedi disgyn a chychod wedi eu difrodi.

Roedd yr oen hwn wedi disgyn i gafn dŵr ger Tyddyn Caled rhwng Pwllheli a Llanbedrog. Llwyddais i'w dynnu allan a daeth ato ei hyn ar l ychydig.

19eg - 80 sglefren fr Aurelia aurita ar y traeth rhwng Llanbedrog a Charreg-y-Defaid.

 

Wakestock 2010, Penrhos, Llanbedrog

Eurofighter Typhoon

Morning Cloud II

Llwybr - Trwy'r Nant - Footpath, Llanbedrog

Tŷ'n Tywyn / Warren - wedi'r storm / after the storm

Oen / Lamb, Tyddyn Caled

Common / moon jellyfish (Aurelia aurita)

 

July

Eurofighter Typhoon - Penrhos

2nd - Start of Wakestock festival. This aircraft flew over Penrhos.

5th - About 50 lion's mane jellyfish (Cyanea capillata) had come ashore at Beaumaris.

12th - Edward Heath's yacht "Morning Cloud II," was towed back to Pwllheli by Pwllheli lifeboat after taking in water off St Tudwal's Islands. She won the Admiralty Cup in 1971.

 

Honda powerboat race

16th - Storm Force 10 winds during the night. Many trees down and boats damaged.

This lamb had fallen into a water trough near Tyddyn Caled, between Llanbedrog and Pwllheli. I managed to drag it out and it recovered after a while.

19th - 80 common / moon jellyfish (Aurelia aurita) ashore between Llanbedrog and Carreg-y-Defaid.

Awst

21ain - Daeth morfil pigfain (Balaenoptera acutorostrata) tua 21 troedfedd o hyd i'r lan ar Drwyn Penychain. Mae'r morfil pigfain yn tyfu hyd at 25 - 30 troedfedd. Maent yn bwydo drwy ridyllu dŵr y mr er mwyn hidlo plancton a physgod bychain. Daeth morfil pigfain llai i'r lan ger Afonwen yn 2007.

 

Morfil pigfain / Minke whale (Balaenoptera acutorostrata) Penychain

 

August

21st - A 21ft minke whale (Balaenoptera acutorostrata) came ashore at Penychain. Minke whales grow to about 25 - 30ft. They feed by sieveing through ocean water to filter plankton and small fish. A smaller minke whale came ashore near Afonwen in 2007.

 

Medi

26ain - Penwythos hedfan Clwb Modelau Awyr Llŷn

Galwodd Stelios Haji-Ioannou i edrych a wnaiff Penrhos y tro ar gyfer awyrennau Easy Jet.

Roedd Heddlu Gogledd Cymru yno hefyd.

29ain - Mae cryn dipyn o'r madarch gwenwynig, amanita'r pryfed, wedi ymddangos eleni.

 

 

 

 

Lysander

Travel Air

Travel Air

Amanita'r pryfed / Fly agaric

September

26th - Llŷn Model Aero Club's Bring & Fly weekend.

Stelios Haji-Ioannou drops in to check Penrhos's potential as an Easy Jet destination.

North Wales Police also put in an appearance.

29th - The poisonous fly agaric fungus has been abundant this year.

 

Hydref

2ail - Roedd amryw o'r sglefren fr casgen (Rhizostoma octopus) wedi eu golchi i'r lan ar draeth Porth Neigwl.

Porth Neigwl

4ydd - Morlo marw ar y lan yn Aberdesach.

Rhwyd draeth - Aberdaron - Beach net

5ed - Rhwydo ar draeth Aberdaron.

Gwrachen / Wrasse

7ed - Rhwyd draeth anghyfreithlon ar y lan o dan  Bach Wen, Clynnog Fawr. Nid oedd i gael ei gosod yma yr adeg hon o'r flwyddyn ac nid oedd bwi na marc adnabod arni.

18ed - Achubwyd gwr a oedd wedi mynd i drafferthion yn ei gayak gan fd achub Beaumaris.

Bd achub - Beaumaris - Inshore lifeboat

31ain - Gwelsom y morlo llwyd marw llawn cynrhon hwn ar draeth Llanbedrog

 

 

(Rhizostoma octopus) Porth Neigwl / Hell's Mouth

Cawell cragen foch / Whelk pot

Morlo marw / Dead seal - Aberdesach

Marciau rhwyd ar gi mr mawr / Net marks on larger spotted dogfish - Pontllyfni

Rhwyd draeth anghyfreithlon / Illegal beach net - Bach Wen

Enfys / Rainbow - Nefyn

Morlo marw llawn cynron / Maggot infested dead seal, Llanbedrog

 

October

2nd - Several barrel jellyfish (Rhizostoma octopus) had come ashore on Hell's Mouth beach.

Kite surfing, Hell's Mouth

4th - Dead seal on the shore at Aberdesach.

Draenog y mr / Bass

5th - Netting on the beach at Aberdaron.

Draenogiaid / Bass

7th - Illegal beach net on the shore below Bach Wen, Clynnog Fawr. It should not have been set here at this time of year and  had no buoys or identifying marks.

18th - Beaumaris lifeboat rescued a kayaker who had got into difficulties.

Bd achub - Beaumaris - Inshore lifeboat

31st - Saw this dead maggot infested grey seal on Llanbedrog beach.

 

Tachwedd

7ed - Eira cyntaf y gaeaf ar Yr Wyddfa. Gwelais yr egret hwn yn harbwr Abersoch.

Academus

Cychod traillrwydo cregyn bylchog (Pecten maximus) yn dadlwytho ym Mhwllheli.

 

 

Egret, Abersoch

Academus

Cragen fylchog / King scallop (Pecten maximus)

 

November

7th - First snow of the winter on Snowdon. I saw this egret in Abersoch harbour.

Dadlwytho - Academus - Unloading

King scallop (Pecten maximus) dredgers unloading at Pwllheli.

 

 

Rhagfyr

5ed - Eira wedi disgyn.

7ed - Daeth olion y "Fossil" i'r wyneb ar Draeth Castellmarch ac roedd i'w gweld ar y trai. Smac 38 tunnell a adeiladwyd ym Mhwllheli yn 1851 ydoedd. David Davies oedd ei pherchennog ac fe'i collwyd ar Draeth Castellmarch 14eg Hydref, 1902.

 

"Fossil"

 

 

 

 

 

December

5th - Snowfall.

7th - The remains of the "Fossil" have appeared on Castellmarch Beach and were visible at low water. "Fossil" was a 38 ton smack built at Pwllheli in 1851. She was owned by David Davies and wrecked on the Castellmarch/Warren beach, on 14th October, 1902.

 

Top

 

Cartref       Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2010