Cimwch.com

 

BRENHINOEDD ENLLI / KINGS OF BARDSEY

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy.

Click on photos to enlarge.

John Williams II (1841-1926)

John Williams II (1841-1926)

Love Pritchard & Capt. Jarrett, Trinity House, 1925.

Love Pritchard, Cafn.

Love Pritchard

Angladd Love Pritchard / Love Pritchard's funeral, Aberdaron, 1926.

Enlli (1912) - Brenhiniaeth heb ddim trethi / A kingdom with no rates or taxes.

Mae'r lluniau o Love Pritchard, yr angladd ac Enlli drwy garedigrwydd Rhiw.com. / Thanks to Rhiw.com for the photos of Love Pritchard, the funeral and Bardsey.

 

Brenhinoedd Enlli / The Kings of Bardsey

Mae’n debyg bod y coroni cyntaf wedi digwydd yn ystod blynyddoedd olaf y ddeunawfed ganrif. Disgrifiodd Bingley (1804) sut y rhoddwyd hetiau i’r trigolion yn dilyn gwledd a roddwyd gan berchennog Enlli, yr Arglwydd Newborough, ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Rhoddwyd ruban ychwanegol i’r brenin a’r frenhines.

The first crowning ceremony probably took place during the final years of the eighteenth century. Bingley (1804) described hats being given to the inhabitants following a feast given by the owner of Bardsey, Lord Newborough, at the end of the eighteenth century. An extra ribbon was given to the king and queen.

 

Drwy etholiad y dewiswyd Brenin Enlli. Defnyddiwyd coron o tua 1820 ymlaen. Mae’r goron i’w gweld yn Amgueddfa Forol Genedlaethol yn Lerpwl. Dywed y nodyn arni iddi gael ei defnyddio i goroni gan Stella Lady Newborough yn 1820. Ar 3 Gorffennaf 1826 ysgrifennwyd lythyr at yr Arglwydd Newborough yn dweud fod Brenin Enlli wedi marw ac wedi’i gladdu ar Enlli. Tair wythnos yn ddiweddarach hwyliodd yr Arglwydd Newborough yn yr "Arvon" i goroni olynnydd. Nid yw enw’r brenin a fu farw na’i olynnydd ar gael.

The King of Bardsey was chosen by election. A crown was used from about 1820 onwards. The Crown may be seen at the National Maritime Museum, Liverpool. Its label says that it was used for crowning by Stella Lady Newborough in 1820. A letter was written on 3 July 1826 to Lord Newborough saying that the King of Bardsey had died and had been buried on Bardsey. Three weeks later, Lord Newborough sailed in the "Arvon" to crown a successor. The names of the dead king or his successor are not known.

 

Y brenhinoedd a enwir yw / The known kings are:

 

JOHN WILLIAMS I (1799-1841).

Roedd yn ffarmio 12 acer ac yn byw yn Cristin Uchaf. Cofnodir hanes ei farwolaeth yn y "Caernarvon Herald."

He farmed 12 acres and lived in Cristin Uchaf. His death is recorded in the "Caernarvon Herald."

 

“Caernarvon Herald” – 17 April 1841.

"Having some business to transact at Pwllheli, John Williams, ‘Master of the Bardsey Light Tender’ and ‘King of Bardsey,’ instructed his servant that morning between five and six o’clock to get a small boat ready, with a sprit sail, for the purpose of crossing to Aberdaron. But after the two men had gone some distance John Williams landed the servant on the island, saying that he could manage the boat very well alone. The servant went home but he glanced back and saw that the boat had capsized. John Williams struggling in the water. The servant dashed to get help and another boat was launched immediately and manned. The ebb-tide had already drawn John Williams a long way out to sea, his only support being two small oars, which he had managed to get under his arms. When taken into the rescue boat he was said to have been much exhausted. He spoke but a few words and expired. He was about 42 years of age and his wife had given birth to a child the Sunday evening prior to this accident which made her a widow."

 

Y mab a aned ddyddiau cyn marwolaeth ei dad oedd y Brenin John Williams II.

The son born days prior to his father's death was King John Williams II.

 

ROBERT WILLIAMS (1796-1875)

Roedd yn wenidog Calfinaidd ac yn ffermio 16 acer. Trigai yn Hendy gyda’i wraig Siân a’u tri o blant. Claddwyd Robert a Siân yn mynwent Enlli.

He was a Calvinist minister and farmed 16 acres. He lived in Hendy with his wife, Jane, and their three children. Robert and Jane are buried in the cemetery on Bardsey.

 

JOHN WILLIAMS II (1841-1926)

Fe’i ganed ar y Sul cyn marw’i dad, John Williams I. Roedd yn ffermio 8 acer.

He was born on the Sunday prior to the death of his father, John Williams I. He farmed 8 acres.

 

LOVE PRITCHARD (1842-1926).

Ef oedd brenin olaf Enlli. Mae sôn iddo gymryd y frenhiniaeth drosodd ohonno'i hyn tua 1911. Ffermwr a physgotwr ydoedd a trigai yn Nhŷ Pellaf.

He was the last king of Bardsey. Its rumoured that he took over the kingship of his own accord in 1911. He was a farmer and fisherman who lived at Tŷ Pellaf.

 

Yn ystod y Rhyfel Mawr (1914-1918) cynigiodd Love Pritchard ef ei hyn a dynion Enlli ar gyfer gwasanaeth milwrol. Gwrthodwyd ef am ei fod yn rhy hen, 71 oed yn 1914. Llyncu mul a wnaeth yr hen ŵr gan gyhoeddi bod Enlli'n bŵer niwtral. Mae sôn ei fod wedi mynd cyn belled a thalu teyrngarwch i'r Kaiser Wilhelm II.

During the Great War (1914-1918) Love Pritchard offered himself and the men of Bardsey for military service. He was refused as he was too old, 71 in 1914. The old man took umbrage and declared Bardsey to be a neutral power. It is rumoured that he went as far as to swear allegiance to Kaiser Wilhelm II.

 

Llyfryddiaeth / References

Bingley, W. (1804), "North Wales," London.

Jones, R.G. & Arnold, C.J. (eds.) (1996), "Enlli," Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd.

 

Top

 

Cartref        Home

 

Copyright © Cimwch.com 2004