Dyddiadur 2011

2011 Diary

 

Dyma ddyddiadur o'r gweithgareddau ym mhysgodfeydd Llŷn yn ystod 2011.

Here is a diary of activities in the fisheries of Llŷn during 2011.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy / Click on photos to enlarge.

 

Ionawr

2ail - Mochyn daear wedi ei ladd ar Allt Talfan.

30ain - Surfio ar draeth Porth Neigwl.

 

Mochyn daear - Ffordd Abersoch Badger - Abersoch Road

Porth Neigwl / Hell's Mouth

 

January

2nd - A badger killed near Talyfan on the Abersoch road.

30th - Surfing at Hell's Mouth.

Chwefror

21ain - Morlo llwyd marw wedi dod i'r lan ar draeth Llanbedrog.

 

Morlo llwyd - Llanbedrog - Grey seal

 

February

21st - A dead grey seal washed ashore on the beach at Llanbedrog.

Mawrth

19eg - Trai mawr ac wedi cerdded o amgylch Trwyn y Castell yng Nghriccieth.

Criccieth - Gorllewin / West

Scarlett Lou DS4

23ain - Diwrnod prysur gyda sawl cwch treillio cregyn bylchog yn gweithio oddi ar arfordir gogledd Llŷn.

 

Aztec BA224

Academus BA817

 

 

March

19th - Equinoctial tide enabled me to walk around the castle headland at Criccieth.

Trwyn y Castell, Criccieth

Jay-C CO333

23rd - A busy day with several scallop dredgers working off the north coast of Llŷn.

 

Ebrill

24ain - Coedwig ffosil Castellmarch yn y golwg.

 

Coedwig ffosil - Castellmarch - fossil forest

April

24th - The Castellmarch fossil forest has appeared.

Mai

8ed - Sglefrod mr Aurelia aurita cynta'r tymor ar draeth Tŷ'n Tywyn.

10ed - Rhoi tanwydd mewn awyren Spitfire yn Ninas Dinlle.

13ed - Storm derfysg sydyn gyda'r nos.

Mae clychau'r gg yn werth i'w gweld eleni.

Clychau'r gg / Bluebells, Llanbedrog

 

Aurelia aurita

Spitfire, Dinas Dinlle

Enfys wedi terfysg / Rainbow after a thunderstorm

 

May

8th - The first moon jellyfish (Aurelia aurita) of the season on Tŷ'n Tywyn (Warren) beach.

10th - Refuelling a Spitfire at Dinas Dinlle.

13th - Sudden thunderstorm during the evening.

Spectacular bluebells this year.

Clychau'r gg / Bluebells, Llanaelhaearn 

Mehefin

25ain - Cragen fylchog wedi golchi i'r lan ar draeth Tŷ'n Tywyn. Dengys y gwymon hir yn tyfu arni fod y gragen yn fodlon ei byd a dim wedi symyd rhyw lawer.

Cragen fylchog / King scallop (Pecten maximus) - gwaelod / underside

29ain - Llongddrylliad y Kimya ger arfordir gorllewinol Ynys Mn. Trodd y tancer drosodd mewn mr mawr ym Mae Caernarfon ar 7ed Ionawr 1991. Roedd yn cludo olew blodyn yr haul o St Nazaire i Benbedw. Achubwyd dau o'i chriw gan hofrenydd ond collwyd y deg arall. Mae ei phen blaen a'i winch i'w gweld ar y distyll.

MV Kimya

Cimwch fanw / Female lobster

Crancod heglog / Spider crabs

Grampian Castle - Bar Caernarfon

 

June

25th - Scallop washed ashore on the Warren beach. The algal growth indicates that the shellfish has not been very mobile.

Cragen fylchog / King scallop (Pecten maximus) - ochr uchaf / top side

29th - Wreck of the Kimya off the west coast of Anglesey. The tanker capsized in heavy seas in Caernarfon Bay on 7th January 1991. She was carrying sunflower oil from St Nazaire to Birkenhead. Two crewmen were rescued by helicopter and the remaining ten were lost. Her bow and winch are visible at low water.

MV Kimya

 

 

Gorffennaf

Pal / Puffin - Ynysoedd Gwylan, Aberdaron

2ail - Machlud haul gwych dros fryniau Llŷn i'w weld o Fochras.

10ed - Gwyl Wakestock ar gae Pen-y-Berth.

 

Wakestock - Awyren Hawk o RAF Valley

Jay-C CO333

21ain - Jay-C CO333 yn cawella am gregyn moch (Buccinum undatum) ar y gwely mwd oddi ar Drwyn Cilan.

 

Morlo llwyd - Ynys Enlli

Grey seal - Bardsey Island

Pal / Puffin - Ynysoedd Gwylan, Aberdaron

Bryniau Llŷn o Fochras / Llŷn hills from Shell Island

Wakestock 2011 - Pen-y-Berth

 

July

Pal / Puffin - Ynysoedd Gwylan, Aberdaron

2nd - A stunning sunset over the hills of Llŷn seen from Shell Island.

10th - The Wakestock Festval at Pen-y-Berth.

 

Wakestock - Hawk from RAF Valley

Jay-C CO333

21st Jay-C CO333 whelk (Buccinum undatum) potting in Muddy Hollow off Cilan Head.

Awst

1af - Gwelais bedair sglefren fr (Cyanea capillata) ar draeth Plas-y-Borth ger  Brynsiencyn, Ynys Mn. Mae ganddo bigiad drwg iawn.

17eg - Amryw o fr hychod i'w gweld ym Mhorth Ceiriad.

Rs - Mirrors - Race - Abersoch

24ain - Cwch wedi torri'n rhydd a dod i'r lan ar draeth Llanbedrog

25ain - Un sglefren fr (Cyanea capillata) ar Draeth Coch, Ynys Mn.

Llongddrylliad Traeth Coch - Red Wharf Bay Wreck

 

 

Lion's mane jellyfish (Cyanea capillata)

Mr hychod / Dolphins - Porth Ceiriad

Lion's mane jellyfish (Cyanea capillata)

 

August

1st - Saw four lion's mane jellyfish (Cyanea capillata) on the shore at Plas-y-Borth near Brynsiencyn, Anglesey. It has a severe sting.

17th - Several dolphins in Porth Ceiriad.

Rs - Mirrors - Race - Abersoch

24th - A boat broke lose from its moorings and came ashore on Llanbedrog beach.

25th - One lion's mane jellyfish (Cyanea capillata) on the shore at Red Wharf Bay, Anglesey.

Llongddrylliad Traeth Coch - Red Wharf Bay Wreck

Medi

8ed - Llymarch (Ostrea edulis) byw ar draeth Llanbedrog.

Sglefrod mr (Cyanea capillata) a (Rhizostoma octopus) ar draeth Porth Neigwl.

(Cyanea capillata) - Porth Neigwl / Hell's Mouth

24ain - Rs cychod bach ym Mhwllheli.

25ain - Arddangosfa awyrennau modelau ym Mhenrhos.

Wellington

 

Llymarch / European oyster (Ostrea edulis)

 

Rs cychod bach / Dinghy race, Pwllheli

Wellington

September

8th - A live European oyster (Ostrea edulis) on the shore at Llanbedrog.

Lion's mane jellyfish (Cyanea capillata) and barrel jellyfish (Rhizostoma octopus) at Hell's Mouth.

Barrel jellyfish (Rhizostoma octopus) - Porth Neigwl / Hell's Mouth

24th - Dinghy race at Pwllheli.

25th - Llŷn Model Aeroplanes Flying Club bring and fly at Penrhos.

Wellington

 

 

Hydref

1af - Dau sglefren fr (Cyanea capillata) ynghyd dros 100 o (Rhizostoma octopus) ar draeth Llanbedrog.

3ydd - 170 sglefren fr (Rhizostoma octopus) ar draeth Llanbedrog.

26ain - 125 sglefren fr (Rhizostoma octopus) ar draeth Llanbedrog.

 

Lion's mane jellyfish (Cyanea capillata)

 

October

1st - Two lion's mane jellyfish on the shore at Llanbedrog together with over 100 barrel jellyfish (Rhizostoma octopus).

3rd - 170 barrel jellyfish (Rhizostoma octopus) on the shore at Llanbedrog.

26th - 125 barrel jellyfish (Rhizostoma octopus) on the shore at Llanbedrog.

Tachwedd

1af - Roedd y morlo hwn yn gwagio pysgod o rwyd yn Nhrefor.

Nofio ar hyd y rhwyd / Swimming along the net

8ed - 3 cwch pysgota cregyn bylchog yn dadlwytho ym Mhwllheli.

Cloudy H3 & Seaforth KY192

27ain - Morlo llwyd ieuanc marw wedi dod i'r lan ar draeth Llanbedrog.

 

 

Dod o hyd i bysgodyn / Found a fish

Cychod pysgota cregyn bylchog / Scallopers - Pwllheli

 

Morlo llwyd ieuanc / Juvenile grey seal - Llanbedrog

 

November

1st - This seal was emptying a net of fish at Trefor.

Llyncu'r pysgodyn / Swallowing the fish

8th - 3 scallopers landing at Pwllheli.

Kasey Marie BM517

27th - A dead juvenile grey seal washed ashore on Llanbedrog beach.

Rhagfyr

4ydd - Mingrwn llwyd ar draeth Tŷ'n Tywyn.

Trefor

Mis stormus gyda llawer o wynt a glaw ac ychydig iawn o bysgota.

31ain - Blwyddyn  Newydd Dda i bawb.

 

Mingrwn llwyd - Grey mullet - Tŷ'n Tywyn

Trefor

 

December

4th - Grey mullet on the Warren beach.

Trefor - Safe Haven / Harbwr Diogel

A stormy month with much wind and rain and very little fishing activity.

31st - A Happy New Year to one and all.

 

Top

 

Cartref     Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2011