Cimwch.com

 

Dyddiadur 2006

2006 Diary

 

Dyma ddyddiadur o'r gweithgareddau ym mhysgodfeydd Llŷn yn ystod 2006.

Here is a diary of activities in the fisheries of Llŷn during 2006.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy / Click on photos to enlarge.

 

Ionawr

Daliwyd perdysen fantis (Rissoides desmaresti) mewn cawell corgimychiaid ger Aberdaron.

Tonnau/n torri - Tŷ'n Tywyn - Breaking waves

January

A mantis shrimp (Rissoides desmaresti) was taken in a prawn pot set off Aberdaron.

Chwefror

Bu Chwefror yn fis oer ond ni chafwyd fawr o eira ar fynyddoedd Eryri tan ddiwrnod dweutha'r mis.

Pwllheli o/from Foel y Welgi - 28/2/06

February

February has been a cold month but there was little snow on the mountains of Snowdonia until the very last day of the month.

Mawrth

Parhau am wythnos gynta'r mis wnaeth y tywydd oer.

Roedd ychydig o rwydo traeth ond mae'r mr yn parhau'n oer.

30ain - Llanw uchel gyda gwynt cryf o'r de orllewin. Dim yn aml y gwelir pont yr Hafan, Pwllheli yn wastad.

Bae Llanbedrog - 4/3/06

Yr Hafan - Pwllheli - Marina

March

The cold weather lasted for the first week of the month.

There was a little beach netting but the sea remains cold.

30th - High tide with a strong south westerly wind. Pwllheli Marina walkway is not often horizontal.

Ebrill

13eg - Gwelais y wennoliaid am y tro cyntaf eleni.

15ed - "Angharad" BS7 yn treillio cregyn bylchog ger arfordir gogleddol Llŷn.

19eg - Clywais y gg am y tro cyntaf eleni. Roeddwn yn tynnu'r llun hwn o Nantgwrtheyrn.

Angharad BS7

Nantgwrtheyrn

April

13th - I saw my first swallows of the year.

15th - "Angharad" BS7 scallop dredging off the north coast of Llŷn.

19th - I heared the cuckoo for the first time this year. I was taking this photo of Nantgwrtheyrn.

Mai

3ydd - Dau forlo llwyd yn torheulo ym Mhorth Gwylan.

9ed - Tywydd cynnes, stm yn codi oddi ar y gwymon ym Mhorth Golmon.

14eg - Wrth redeg yn gynnar y bore yma ar draeth Tŷ'n Tywyn, gwelais ddau granc heglog (Maja squinado) yn cerdded o'r mr.

28ain - Dilyn yr hen draddodiad a chodi 4.30 y bore i lymriata (dal llymriaid) ar draeth Tŷ'n Tywyn. Mn iawn oedd y llymriaid ac wedi awr a hanner o balu fe gawsom tua dwsin o rai digon mawr i'w bwyta.

Fe daethom ni ar draws y ddau gymeriad yma yn y tywod - cranc a chranges heglog (Maja squinado).

Morloi llwydion / grey seals, Porth Gwylan

Creigiau - Porth Golmon - Rocks

Llymriata / Sandeeling

Crancod heglog / Spider crabs

May

3rd - Two grey seals sunbathing at Porth Gwylan.

9th - Warm weather, steam rising from the seaweed at Porth Golmon.

14th - Whilst I was running on Tŷ'n Tywyn beach early this morning, I saw two spider crabs (Maja squinado) walking up the beach from the sea.

28th - Followed the ancient tradition and rose at 4.30 a.m. to catch sandeels on Tŷ'n Tywyn (The Warren) beach. The sandeels were very small and after an hour and a half of digging we had about a dozen that were large enough to eat.

We came across these two characters in the sand - a male and a female spider crab (Maja squinado).

Mehefin

8ed - Ar adegau, gorweddir niwl y bore cynnar yn garped ar iseldir Llŷn tra mae'r bryniau yn mwynhau haul disglair. Deffrais 4 o'r gloch y bore er mwyn mynd i fynu i'r Rhiw i dynnu'r llun hwn o'r niwl yn gorchuddio Bae Ceredigion.

9ed - Llymriaid marw yn harbwr Trefor. O dro i dro gwelir haig o lymriaid wedi marw. Byddant un nai wedi cael eu gyrru i'r lan gan haig o bysgod mwy neu, yn ystod tywod poeth, byddent yn mygu yn y tywod ger y lan pan fydd yr ocsigen yn y dŵr yn brin.

25ain - Dim ym mhen Llŷn ond yn ddigon agos. Bu achos o lygredd yn Afon Menai. Gwelid olew ar hyd llinell y llanw rhwng Caernarfon a'r Felinheli.

Mynytho a Bae Ceredigion - Niwl y bore / Morning fog

 

Llymriaid marw / Dead sandeels

 

Llygredd / Pollution - Afon - Menai - Strait

June

8th - Occassionally the early morning fog covers lowland Llŷn while the hills enjoy clear sunshine. I woke at 4 a.m. to go up to Rhiw to take this photograph of the fog covering Cardigan Bay.

9th - Dead sandeels in Trefor harbour. From time to time shoals of dead sandeel are seen. They have either been driven ashore by a shoal of larger fish or, during hot weather, they are asphyxiated in the sand when there is a drop in oxygen levels in the water close to the shore.

25th - Not strictly the Llŷn Peninsula but near enough. There was a pollution incident on the Menai Strait. Oil was seen along the tide line between Caernarfon and Portdinorwic.

Gorffennaf

4ydd - Lansiwyd "Maria Stella" ym Mhwllheli. Fe gafodd ei dylunio a'i hadeiladu gan ei pherchenog, Colin Evans o Ynys Enlli ac Uwchmynydd. Defnyddir hi ar gyfer cludo nwyddau ar draws y Swnt i Enlli.

7ed - 8ed - Cafodd Cymdeithas Pysgotwyr Llŷn ŵyl fwyd mr lwyddianus iawn ym Mhwllheli. Mynychwyd yr ŵyl gan dros 3,000 o ymwelwyr.

19eg - Heddiw oedd y diwrnod poethaf erioed gyda'r tymheredd yn cyrraedd dros 32˚C.

28ain - Golchwyd morgi trwynog (Lamna nasus) 7 troedfedd o hyd i'r lan ar draeth Morfa Bychan.

"Maria Stella"

Toriad gwawr, diwrnod poethaf - 19/7/06 - Daybreak, warmest day.

July

4th July - "Maria Stella" was launched at Pwllheli. She is designed, built and owned by Colin Evans of Bardsey Island and Uwchmynydd and will be used to carry goods across the sound to Bardsey.

7th - 8th - Llŷn Inshore Fishermen's Association had a very successful Seafood Festival at Pwllheli. Over 3,000 visitors attended the event.

19th - Today was the warmest day on record with temperatures reaching over 32˚C.

28th - A 7ft long porbeagle shark (Lamna nasus) was washed ashore at Black Rock.

Awst

 8ed - Gweld y wawr dros Ynysoedd St Tudwal.

17eg - Ci mr mawr yn cael ei ddal yn Nhrwyn Cilan.

22ain - Porth Meudwy, Aberdaron. Cafodd dwy frywnas dra wahanol eu nodi a'u rhyddhau i'r mr. Roedd gan y gyntaf ddau fawd ar gyfer gwasgu. Fel rheol mae gan gimwch un bawd ar gyfer torri a bawd arall ar gyfer gwasgu. Roedd yr ail gimwch yn liw glas llachar.

Dau fawd gwasgu / Two crusher claws

Y wawr / dawn - Ynysoedd St Tudwal

Larger spotted dogfish / Ci mr mawr

 

      

 

August

 8th - Dawn off St Tudwal's Islands.

17th - A larger spotted dogfish or bull huss taken off Cilan Head.

22nd - Porth Meudwy, Aberdaron. Two very different female lobsters were V-notched and returned to the sea. The first had two crusher claws - lobsters usually have one claw that is adapted for cutting and another that is adapted for crushing. The second lobster was a vivid blue colour.

Brywnas ls / Blue berried hen lobster

Medi

24ain - Dywedodd pysgotwr o Bwllheli iddo weld crwban mawr tua 8 troedfedd o hyd a thri pysgodyn haul (Mola mola) ger Afonwen. Mae hyn yn dilyn cyfnod o wyntoedd cryf o'r de.

Ffrynt oer / Cold front

September

24th - A Pwllheli fisherman reported seeing an 8ft long turtle and 3 sunfish (Mola mola) off Afonwen. This follows a period of strong southerly winds.

Hydref

3ydd - Gwelwyd amryw o bysgod mr wedi marw yn harbwr Abersoch. Roedd lefelau ocsigen Afon Soch yn isel iawn.

Mingryniaid marw / Dead mullet - Abersoch

October

3rd - Several dead seafish were seen in Abersoch harbour. Oxygen levels in the River Soch were found to be very low.

Tachwedd

26ain - Miloedd o Hwyliau'r mr (Velella velella) wedi dod i'r lan ar draeth Tŷ'n Tywyn rhwng Llanbedrog ac Abersoch. Rhywogaeth sydd yn byw yn y cefnfor yw ond daw i'r lan ym Mhrydain o dro i dro wedi cyfnod hir o wynt o'r De neu'r De Orllewin. Bydd Velella velella yn nofio ar y wyneb ac mae'r hwyl ar ei gefn yn ei alluogi i nofio i'r dde neu i'r chwith oddiwrth gyfeiriad y gwynt.

Hwyliau'r mr / By-the-wind sailor (Velella velella), Tŷ'n Tywyn

Hwyliau'r mr / By-the-wind sailor (Velella velella)

November

26th - Thousands of "by-the-wind sailors (Velella velella) on the strand line between Llanbedrog and Abersoch. It is an ocean dwelling species but it arrives occassionally on British shores following long periods of southerly or south westerly winds. Velella velella floats on the surface and its sail enables it to sail to the left or to the right of the direction of the wind.

Rhagfyr

7ed - Parhau mae'r gwyntoedd cryfion a'r glaw trwm.

17eg - Wedi pum wythnos gostegodd y gwyntoedd cryfion o'r diwedd.

Yr Eifl o'r/from Foryd

Porth Neigwl / Hell's Mouth

December

7th - The strong winds and heavy rain continue.

17th - After 5 weeks, the strong winds abated.

 

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2006