Cimwch.com

 

Dyddiadur 2005

2005 Diary

 

Dyma ddyddiadur o'r gweithgareddau ym mhysgodfeydd Llŷn yn ystod 2005.

Here is a diary of activities in the fisheries of Llŷn during 2005.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy / Click on photos to enlarge.

 

Ionawr

Erydiad ar draeth Morfa Bychan - Daeth y blwch gwn hwn i'r golwg y flwyddyn diwethaf ar l treilio hanner canrif o dan y dwnen. Yn awr mae yn brysur lithro i'r mr.

Blwch gwn / Gun implacement

January

Erosion on Black Rock Sands - This machine gun implacement appeared last year after spending half a century buried in the dunes. It is now rapidly falling into the sea.

Chwefror

Mae morlo cyfrwys ym Mhorthdinllaen wedi bod yn creu helbul i bysgotwyr cregyn moch. Bu'r lleidar wrthi'n selog yn dwyn y penwaig a roddir yn abwyd yn y cewyll  cregyn moch. Bellach mae wedi dysgu agor y cewyll ar waelod y mr er mwyn cael gafael ar y penwaig. Mae hefyd wrthi'n dysgu ei dechneg i forloi eraill.

Morlo llwyd / Grey seal

February

A cunning seal at Porthdinllaen has caused havoc for whelk fishermen. The thief has been stealing herring placed as bait in whelk pots. He has also learnt how to open the pots on the seabed in order to get at the herring and is teaching his technique to other seals.

Mawrth

Yn ystod y mis, bu cryn dreillio am gregyn bylchog ger arfordir Llŷn gyda rhai o'r cychod yn croesi'r ffin 3 milltir. Daeth hyn i ben wedi'r cwch pysgodfeydd "Aegis" gyrraedd Pwllheli

FPV Aegis & "Z-P"

March

There was considerable scallop dredging activity off the coast of Llŷn with incursions into the 3 mile limit during the month until the Fishery Patrol Vessel "Aegis" arrived at Pwllheli.

Ebrill

18ed - Traeth Llanbedrog - Yn dilyn gwynt cryf o'r de y diwrnod cynt gadawodd y llanw nifer o rywogaethau diddorol. Gwelwyd dau gi mr mawr Scyliorhinus stellaris tua 12cm o hyd yn ogystal dwy ysgyfarnog fr Apylsia punctata ifanc  

29ain - Gwelais fy ngwennoliaid cyntaf eleni.

Ysgyfarnog fr / Sea hare

April

18th - Llanbedrog Beach - Following the previous day's strong southerly wind, a number of interesting species were stranded on the tide line. Two juvenile greater spotted dogfish Scyliorhinus stellaris (bull huss) about 12cm long were seen as were two juvenile sea hares Aplysia punctata.

29th - I saw my first swallows of the year.

Mai

16eg - Mae'r crancod heglog (Maja squinado) yn eu holau yn llenwi'r cewyll cimychiaid ac yn atal y cimychiaid rhag mynd i mewn.

27ain - Dilyn yr hen draddodiad a chodi 4.30 y bore i lymtiata (dal llymriaid) ar draeth Tŷ'n Tywyn. Mn iawn oedd y llymriaid ac wedi awr a hanner o balu fe gawsom tua dwsin o rai digon mawr i'w bwyta.

29ain - Gweld 9 ysgyfarnog fr Apylsia punctata ar draeth Llanbedrog.

Llymriata / Sandeel digging

May

16th - Spider crabs (Maja squinado) are back filling lobster pots and preventing lobsters from entering.

27th - Followed the ancient tradition and rose at 4.30 a.m. to catch sandeels on Tŷ'n Tywyn (The Warren) beach. The sandeels were very small and after an hour and a half of digging we had about a dozen that were large enough to eat.

29th - Saw 9 sea hares Apylsia punctata on Llanbedrog beach.

Mehefin

25ain - Mae pla o sglefrod mr ym Mae Tremadog. Arwydd o dywydd terfysg medda' nhw.

30ain - Wedi nodi'r gimyches 3kg hon i Harry Parry ym Mhorthdinllaen. Fe'i rhyddhawyd yn l i'r mr yn fuan wedyn.

Cimwch - Porthdinllaen - lobster

June

25th - There's a plague of jellyfish in Tremadog Bay. It is said that they signify thundery weather.

30th - V-notched this 3kg female lobster for Harry Parry at Porthdinllaen. She was released back into the sea soon afterwards.

Gorffennaf

1af - 2ail - Cafodd Cymdeithas Pysgotwyr Llŷn ŵyl fwyd mr lwyddianus iawn yn Hafan Pwllheli. Daeth dros 2,500 o bobl i weld y cynnyrch.

Pysgod - Llŷn - Fish

 

July

1st - 2nd - The Llŷn Inshore Fishermen's Association had a very successful seafood festival at Pwllheli marina. Over 2,500 people came to see the produce.

Awst

12ed - Gwelsom y pysgodyn haul (Mola mola) hwn tua milltir a hanner i'r de o Cricieth.

Gwelir y pysgodyn haul led led y byd mewn moroedd cynnes a thymherus. Mae'n tyfu hyd at 3m a gall bwyso tua 1,400 kg. Bydd yn gorwedd ar ei ochr ar wyneb y mr neu'n nofio yn agos i'r wyneb a'i asgell gefn allan o'r dŵr.

Mae'r pysgodyn haul yn bwta plancton anifeiliaid, larfa llysywod a physgod bychan dŵr dyfn.

16eg - Nofiodd Steve Walker ar draws Swnt Enlli mewn awr a chwarter. Ef yw'r cyntaf erioed i gyflawni'r gamp ac yr oedd yn casglu arian tuag at Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru.

.

Steve Walker - Nofio heibio Trwyn Braich y Pwll / Swimming past Braich y Pwll

 

Pysgodyn haul

Sunfish (Mola mola)

 

Steve Walker

 

August

12th - We saw this sunfish (Mola mola) about 1 miles south of Criccieth.

Sunfish are found throughout the world in warm and temperate seas. They grow up to 3m and can weigh about 1,400 kg. Sunfish drift at the surface while lying on their side or swim close to the surface with their dorsal fin projecting above the water.

Sunfish feed on animal plankton, eel larvae and small deep-sea fishes.

16th - Steve Walker swam across Bardsey Sound in 1 hours. He is the first person ever to do this and he was collecting money for the North Wales Air Ambulance.

Steve Walker - Nofio am Ffynnon Fair / Swimming towards St. Mary's Well

Medi

8ed - Roeddwn ym Marchros ger Abersoch ac wedi i gawod o law fynd heibio trodd yr awyr uwchben Eryri'n holl liwiau'r enfys a rhuthrodd pawb yn eu camerau.

Trodd y tywydd yn ddigon hegr yn ystod y mis hwn ac yr oedd llai o gyfle i bysgota.

 

Awyr lliwiau'r enfys / Rainbow coloured sky

Cawod yn agoshau at Enlli / Shower approaching Bardsey

 

September

8th - I was at Marchros, near Abersoch and when a shower had passed the sky above Snowdonia turned into all the colours of the rainbow and everyone grabbed their cameras.

The weather turned quite rough during the month and there was less opportunity to fish.

Hydref

3ydd - Dod a'r wyn i'w gwerthu drwy'r Swnt o Enlli i Borth Meudwy.

Wyn Enlli yn dod i'r lan ym Mhorth Meudwy / Bardsey lambs coming ashore at Porth Meudwy

October

3rd - Carrying lambs across the Sound from Bardsey Island to Porth Meudwy to sell.

Tachwedd

5ed - Traeth Abersoch, 7.30 y bore. Roedd y morlo bychan hwn ar y lan o dan Pen Bennar. Dychwelodd i'r mr wedi i mi dynu'r llun.

9ed - Llifogydd yn Llŷn. Glaw trwm iawn wedi achosi tirlithriad ar y ffordd i Borth Meudwy. Hefyd erydiwyd rhan o'r tir ble cewdwir y cychod.

Morlo llwyd bychan / Grey seal pup

Tirlithriad / Landslide

Porth Meudwy

November

5th - Abersoch beach, 7.30 a.m. This seal pup was on the beach below Pen Bennar. He returned to the sea after I took this photograph.

9th - Floods in Llŷn. Very heavy rain caused a landslide on the road to Porth Meudwy. Part of the hard standing where the boats are kept was also washed away.

Rhagfyr

Dyma ddiwedd blwyddyn arall. Bu'n flwyddyn lwyddiannus yn  diwydiant pysgota ym Mhen Llŷn a'r llwyddiant mwyaf heb os nac onibai oedd cwblhau'r cynllyn V-nodi. Bellach, mae 7,400 o gimychesau wedi eu nodi a'u dychwelyd i'r mr. Byddent yn rhydd i atgenhedlu am o leiaf dair blynedd

Porth Ysgo, Maen Gwenonwy ac Ynys Enlli

December

It is now the end of yet another year. It has been a successful year for the fishing industry in Llŷn and the biggest success without doubt has been the V-notching scheme. 7,400 female lobsters have now been notched and returned to the sea. They will be free to reproduce for at least three years.

 

Top

 

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Cimwch.com 2005